About JJM

Founded in 1995,Jiangsu JieJie Microelectronics C